لیست کلاس ها

ثبت نام :

مقطع تحصیلی :
نوع کلاس :

نام کلاس نام استاد مهلت ثبت نام ظرفیت
ریاضی پنجم پسرپنجشنبه 12:15-11 مهدی شاهرخی 30 مهر 1398( ساعت 0:0) 6 نفر ثبت نام
ریاضی چهارم پسر پنج شنبه 11:30تا 12:45خانم حاجی زاده 30 مهر 1398( ساعت 0:0) 30 نفر ثبت نام